Spot News ZW

Zimbabwe News Owls

local

Nicholas Zakariah Writes Letter To Wicknell Chivayo: Full Text

A letter to Sir Wicknell

Chivimbo changu kuti makachengetwa huye Mwari arikuramba achiropafadza nehupenyu nezvose zvamungadai muri munoshuwira.

Ndangoti ndikwanisewo nepandigona kuti nditaurewo about the video circulating on social media.

As you can see in that video ndaivawo pagarage kuti ndigadzirisewo motokari yebasa. Semwana weZimbabwe zvakakoshawo kuti ndivepowo pakubatsira hama neshamwari paku Advertiser mabasa avanoita. In that video ndakabvuma kuvemo nechinangwa chekuti ndine shunguwo yekuti garage rehama yangu yepedyo iziikanwe. Kwandiri it was more of an advert tichitiwo kana yazoita toonesa ruzhinji kuti kana maitawo matambudziko munokwanisawo kuuyawo mogadzirisa pano.

Zvichida message yakasvika kwamuri nenzira isiriyo. Tinoti dai matiregererawo. Handipo pakutongera vapfumi kuti dai madai dai madai. Ndingatowanikwa pakukunamatirai murambe muchipa mablessings kuvana ve Zimbabwe zvishuwo zvavo zvizadziswe.

. Ndinoziva chaizvo kuti there are millions of Zimbabweans who wish me well pakurarama .
I have come across so many comments and posts anoti dai maitirawo VaZakaria chakadai nechakadai, that alone gives me joy nekuti ndinoziva kuti ndine chandinogonerawo vekwangu.

Dai Mwari atichengeta nemuzita ravo nekusingaperi

Thank You

N.Zakaria

ZimEye

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *